Москаль відстояв для Великоберезнянщини будівництво школи у с. Вишка

Ïå÷åðñêèé ðàéîííûé ñóä Êèåâà îòêàçàëñÿ óäîâëåòâîðèòü õîäàòàéñòâî áûâøåãî ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Þðèÿ Ëóöåíêî î ïðèâëå÷åíèè â êà÷åñòâå åãî çàùèòíèêà äåïóòàòà Âåðõîâíîé Ðàäû îò ôðàêöèè Áëîêà "Íàøà Óêðàèíà-Íàðîäíàÿ Ñàìîîáîðîíà" Ãåííàäèÿ Ìîñêàëÿ.
Òàêîå ðåøåíèå ñóä îãëàñèë, ïîñîâåùàâøèñü â ñîâåùàòåëüíîé êîìíàòå.
Ïî ñëîâàì ñóäüè Ñåðãåÿ Âîâêà, ïîñêîëüêó Ìîñêàëü ïðîõîäèò ïî äåëó â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ, îí íå ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí ïî äåëó êàê çàùèòíèê.
Ïðè ýòîì ñàì Ìîñêàëü çàÿâèë, ÷òî åãî íåò â ñïèñêå ñâèäåòåëåé.
 ñâîþ î÷åðåäü Ëóöåíêî çàÿâèë, ÷òî òàêîå ðåøåíèå ñâèäåòåëüñòâóåò î áîÿçíè ñóäüè Âîâêà ïðèâëåêàòü Ìîñêàëÿ êàê çàùèòíèêà ýêñ-ìèíèñòðà.
Êðîìå òîãî, íà çàñåäàíèè Ëóöåíêî çàÿâèë õîäàòàéñòâî î ïðåäîñòàâëåíèè åãî çàùèòå äîïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè äåëà íå ìåíåå ÷åì 1 ìåñÿö.
Îäíàêî ñóä, ïîñîâåùàâøèñü íà ìåñòå, îòêëîíèë ýòî õîäàòàéñòâî.
Íà äàííûé ìîìåíò ñóä ïðîäîëæàåò ðàññìàòðèâàòü äåëî.
Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, Ëóöåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî ñóäüÿ Âîâê, êîòîðûé âõîäèò â ñîñòàâ ñóäà è ðàññìàòðèâàåò åãî äåëî, ëè÷íî çàèíòåðåñîâàí â ìåñòè åìó.
Ðàíåå Ìîñêàëü îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé ê Ãåíïðîêóðàòóðå ïðîâåðèòü èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòèè Âîâêîì çàâåäîìî íåïðàâîñóäíûõ ðåøåíèé ïî äåëàì, ñâÿçàííûì ñ âûäåëåíèåì çåìëè, ïîõèùåíèåì ãðàæäàíñêîãî äåëà, è âîçáóäèòü â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîòèâ ñóäüè

Москаль відстояв для Закарпаття більше сімдесяти проектів   Голова Закарпатської ОДА під час відрядження до Києва особисто захистив у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проекти, що фінансуватимуться з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). – Усього для Закарпаття на цей рік передбачений 71 проект ДФРР на загальну суму 136,7 мільйона гривень, – наголошує Г.Москаль. – Левову частку цих

Читати більше »

Москаль: «Партія «Єдиний центр» свідомо бере участь у операціях російських спецслужб на Закарпатті, які з усіх сил намагаються спровокувати протистояння на міжнаціональному ґрунті»

????????????????????????????????????

Цього тижня 5-те управління ФСБ Росії, яке спеціалізується на операціях за межами Росії і особливу увагу приділяє Україні, Грузії, країнам Прибалтики, а донедавна й Молдові, намагалося спровокувати міжнаціональне протистояння на Закарпатті. – В ніч на 18 травня на межі Мукачівського та Берегівського районів, а також у Виноградівському районі, були встановлені стели з провокаційними надписами угорською мовою, – заявляє Геннадій Москаль.

Читати більше »

Спортсмени Великого Березного на Відкритому Кубку Закарпаття з Шидокан Карате

unnamed-1

13 травня 2017 року, пройшов Відкритий Кубок Закарпаття з Шидокан Карате. У цих змаганнях взяло участь більше 200 спортсменів, які представляли спортивні клуби: “Godynets Dojo” (Годинець Михайло та Годинець Ірина), “Дух воїна” (Анатолій Ігнатьо), “Нокаут” м. Свалява (Манзюк Олексій), “Чемпіон” (Гіді Василь) Кіокушин Унія Ужгород, “ММА Хуст” (Король Михайло) та Спортивний клуб “Тінаі”, який був представлений бійцями з міста Ужгород

Читати більше »

Виховуємо патріотів

  Ми живемо у вільній і незалежній державі – Україні. Кожен із нас громадянин України, і  кожному слід зробити все для того, щоб наша Батьківщина процвітала, щоб жилося нам щасливо в рідному краї.  Громадяни України – це ти і я, це люди, які не лише  живуть у країні, але люблять її і є патріотами своєї Вітчизни, готові захищати її територію,

Читати більше »

Знання правил безпечної поведінки – необхідність.

В умовах сучасності знання правил безпечної поведінки, системи дій у критичних та загрозливих ситуаціях є необхідністю. Варто бути обізнаним і з тим, як надавати першу медичну допомогу, і небезпеками, які щодня чатують на людину. З цією метою у Великоберезнянській гімназії було проведено ряд заходів. 26 квітня проводилися навчання в рамках Дня цивільного захисту. Евакуація з приміщення закладу, надання першої допомоги,

Читати більше »
1 2 3