Андрій Балога у США чотири рази притягався до адміністративного покарання за алкоголь та куріння марихуани

p_141837_1_slidertop2

Мер Мукачева Андрій Балога вів не зовсім пристойний спосіб життя, коли вчився у США Молодого мера Мукачева називають дуже перспективним та прогресивним. Насправді, він попри свій доволі юний вік дійсно доволі справно керує містом. Місто розвивається і у впровадженні інновацій явно випереджає Ужгород. Однак останнім часом почалися гучні викриття стосовно мера Мукачева. Особливо, це стосується періоду, коли Андрій Балога вчився у штаті

Читати більше »

У Закарпатті запрацює нове КПП «Уліч-Забрідь» для автівок

20171127180123

Про такі перспективи йшлося на тринадцятому засіданні українсько-словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва. В заході взяли участь і представники Державної фіскальної служби України: Андрій Рахуба – директор Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФСУ та Сергій Дуран – начальник управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Закарпатської митниці ДФС. Засідання тривало два дні, 21 та 22 листопада, й проходило в

Читати більше »

Москаль пропонує митниці застосовувати рівні умови для перетину кордону «пересічниками-закарпатцями» та нерезидентами (+ ДОКУМЕНТ)

Ïå÷åðñêèé ðàéîííûé ñóä Êèåâà îòêàçàëñÿ óäîâëåòâîðèòü õîäàòàéñòâî áûâøåãî ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Þðèÿ Ëóöåíêî î ïðèâëå÷åíèè â êà÷åñòâå åãî çàùèòíèêà äåïóòàòà Âåðõîâíîé Ðàäû îò ôðàêöèè Áëîêà "Íàøà Óêðàèíà-Íàðîäíàÿ Ñàìîîáîðîíà" Ãåííàäèÿ Ìîñêàëÿ.
Òàêîå ðåøåíèå ñóä îãëàñèë, ïîñîâåùàâøèñü â ñîâåùàòåëüíîé êîìíàòå.
Ïî ñëîâàì ñóäüè Ñåðãåÿ Âîâêà, ïîñêîëüêó Ìîñêàëü ïðîõîäèò ïî äåëó â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ, îí íå ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí ïî äåëó êàê çàùèòíèê.
Ïðè ýòîì ñàì Ìîñêàëü çàÿâèë, ÷òî åãî íåò â ñïèñêå ñâèäåòåëåé.
 ñâîþ î÷åðåäü Ëóöåíêî çàÿâèë, ÷òî òàêîå ðåøåíèå ñâèäåòåëüñòâóåò î áîÿçíè ñóäüè Âîâêà ïðèâëåêàòü Ìîñêàëÿ êàê çàùèòíèêà ýêñ-ìèíèñòðà.
Êðîìå òîãî, íà çàñåäàíèè Ëóöåíêî çàÿâèë õîäàòàéñòâî î ïðåäîñòàâëåíèè åãî çàùèòå äîïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè äåëà íå ìåíåå ÷åì 1 ìåñÿö.
Îäíàêî ñóä, ïîñîâåùàâøèñü íà ìåñòå, îòêëîíèë ýòî õîäàòàéñòâî.
Íà äàííûé ìîìåíò ñóä ïðîäîëæàåò ðàññìàòðèâàòü äåëî.
Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, Ëóöåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî ñóäüÿ Âîâê, êîòîðûé âõîäèò â ñîñòàâ ñóäà è ðàññìàòðèâàåò åãî äåëî, ëè÷íî çàèíòåðåñîâàí â ìåñòè åìó.
Ðàíåå Ìîñêàëü îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé ê Ãåíïðîêóðàòóðå ïðîâåðèòü èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòèè Âîâêîì çàâåäîìî íåïðàâîñóäíûõ ðåøåíèé ïî äåëàì, ñâÿçàííûì ñ âûäåëåíèåì çåìëè, ïîõèùåíèåì ãðàæäàíñêîãî äåëà, è âîçáóäèòü â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîòèâ ñóäüè

Голова ОДА підписав розпорядження «Про тимчасовий порядок перетину кордону в пунктах пропуску Закарпатської області транспортними засобами особистого користування з іноземною реєстрацією жителями Закарпатської області». Як ідеться в документі, до законодавчого врегулювання цього питання Закарпатській митниці ДФС пропонується під час перетину митного кордону автомобілями особистого користування з іноземною реєстрацією застосовувати рівні умови щодо тимчасового порядку перетину кордону як нерезидентами, так і

Читати більше »

Великоберезнянська селищна та Розтоцько-Пастільська сільська ради об’єднаються?

Великоберезнянська селищна та Розтоцько-Пастільська сільська ради об’єднаються?

На зборах, що відбулися 9 липня 2017р у клубі села Костева Пастіль, по обговоренню питання об’єднання у громаду з центром у смт. Великий Березний, жителі сіл Розтоцько-Пастільської сільської ради (К.Пастіль, Р.Пастіль, Б.Пастіль, Р.Мочар) проголосували за початок процесу об’єднання чотирьох сіл Розтоцько -Пастільської сільської ради з Великоберезнянською селищною радою. Прийшов час робити зміни! Обєднуватись та співпрацювати! https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1710985509196038&id=1520994808195110

Читати більше »

Віктор Балога кримінальна кличка «барига» боїться зняття недоторканості

thumb

Віктор Балога :«Вважаю, що не може бути в країні абсолютно недоторканий Президент і водночас повністю незахищений народний депутат» – пишуть на його сторінці у Фейсбук помічники. Враховуючи цю заяву та декілька попередніх однозначно можна сказати, що закарпатських нардеп боїться зняття недоторканості. Досить цікавим фактом є те, що у переважній більшості сьогоднішніх депутатів, у передвиборчих програмах питання зняття недоторканості одне із

Читати більше »
1 2